کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

Summary traffic
Disk space Quota
Summary Disk Usage
Mailbox
MySQL database
MSSQL Database
MySQL Database
Frontpage
SubDomain
Price Month
Setup Fee
GKM1
R180.00RAND سالانه
3GB
50MB
55MB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
OK
Unlimited
R15/m
R20GKM2
R20.00RAND ماهانه
5GB
200MB
210MB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
OK
Unlimited
R20/m
R35GKM3
R25.00RAND ماهانه
7GB
500MB
520MB
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
OK
Unlimited
R25/m
R40